Skip to Content
Federale regering faalt inzake arbeidsmarkthervormingen

Federale regering faalt inzake arbeidsmarkthervormingen

Voka West-Vlaanderen: “Wantrouwen ten aanzien van werkgevers staat structurele arbeidsmarkthervormingen in de weg.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen beoordeelt de arbeidsmarkthervormingen uit het herstart- en transitieplan als ruim onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen. Het akkoord verzwaart ook de administratieve lasten voor werkgevers en gaat uit van een wantrouwen tegenover diezelfde werkgevers.

De federale regering toont niet de broodnodige daadkracht die nodig is wat de aangekondigde arbeidsmarkthervormingen betreft. Samengeteld zijn deze hervormingen ruim onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. Het is duidelijk dat de federale regering in een groot compromis een poging doet om rekening te houden met iedereen, maar finaal half werk aflevert. Dat is een gemiste kans en een slag in het gezicht van ondernemend West-Vlaanderen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Wantrouwen tegenover werkgevers

Een aantal hervormingsmaatregelen zorgt voor bijkomende administratieve lasten en lijkt uit te gaan van een wantrouwen ten aanzien van de werkgevers.

Het ziektebriefje voor één dag ziekte wordt afgeschaft, en dat enkel in grote ondernemingen. Werknemers kunnen hier drie keer per jaar gebruik van maken. “Voor Voka West-Vlaanderen neemt men hiermee een sleutel weg om misbruik aan te pakken. We hebben ook grote bezorgdheden rond de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel. Waarom regulitis invoeren waar dat niet nodig is? Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen”, aldus Bert Mons. Voka West-Vlaanderen begrijpt ook niet dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen grote ondernemingen en kmo’s, voor wie de vrijstelling niet zou gelden.

De federale regering schuift het recht voor werknemers op telewerk naar voren. Werkgevers zouden er enkel gemotiveerd van kunnen afwijken. Voor Voka West-Vlaanderen is dit een brug te ver. Ondernemingen zijn nu al volop bezig met het maken van telewerkafspraken. We begrijpen niet dat de overheid hier regelgevend tussenkomt. “Ook hier toont de regering een groot gebrek aan vertrouwen in werkgevers die perfect in staat zijn om aldus hun arbeidsorganisatie zelf of in overleg met de sociale partners op een verantwoorde manier te regelen”, aldus Bert Mons.

Met het opbouwen van het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer naar 5 dagen is Voka West-Vlaanderen het niet eens. Opleiding is te belangrijk om met 1 generieke maatregel aan te pakken. Een goed opleidingsbeleid vraagt eerder om maatwerk op bedrijfsniveau. Het van bovenaf betonneren van een vast aantal opleidingsdagen is het omgekeerde van wat nodig is.

Voka West-Vlaanderen was vragende partij om de regelgeving rond nachtarbeid te versoepelen. We missen al jarenlang de trein van de e-commerce door te rigide regels. Dit dossier opnieuw op de lange baan schuiven, getuigt van een totaal gebrek aan realiteitszin en is onaanvaardbaar.

Langdurig zieken

De regering zet stappen om langdurig zieken beter te begeleiden om opnieuw aan het werk te gaan. Zowel werknemers, ziekenfondsen als werkgevers kunnen financieel bestraft worden als ze te weinig actie ondernemen rond langdurige ziekte. Voka West-Vlaanderen waarschuwt voor te zware sancties en overdreven administratieve lasten voor ondernemingen. De verdere uitwerking van deze regeling zal cruciaal zijn voor het welslagen ervan.

Sociaal overleg

Voka West-Vlaanderen stelt een gebrek aan vertrouwen vast vanuit de regering ten aanzien van de bedrijven die zelf in staat zijn hun arbeidsorganisatie te regelen. Een aantal maatregelen zullen ook leiden tot heel wat administratieve lasten. We rekenen erop dat heel wat van deze maatregelen nog voorwerp zullen uitmaken van sociaal overleg”, besluit Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk